O škole Historie a současnost

Historie školy

Historie

Budova opavské Střední školy průmyslové a umělecké je mnohem starší než instituce, která v ní sídlí od padesátých let dvacátého století. Byla vybudována Slezským zemským úřadem na sklonku šedesátých let devatenáctého století jako německé reálné gymnázium s tradicí slavného humanistického a jezuitského učiliště, jež sídlilo v sousedství dnešního kostela sv. Vojtěcha na Dolním náměstí. Studentem tam tehdy byl například Řehoř Mendl, objevitel genetiky, a bylo v něm rovněž založeno roku 1814 nejstarší muzeum v českých zemích, gymnaziální, pozdější Slezské zemské muzeum.

Nové gymnázium bylo vystavěno v tzv. CK (císařskokrálovském) stylu, ve tvaru a hmotě podobné mnoha jiným školním budovám po celé Rakousko – uherské monarchii. Původně se uvažovalo o situování trojkřídlé budovy s odpovídajícím množstvím tříd a učitelských kabinetů frontálně k Zámeckému náměstí, později však byla orientována podél Gymnaziální ulice na bývalém pozemku tehdy ještě stojícího přemyslovského a lichtenštejnského opavského zámku. Na velkorysý vestibul s křížovou klenbou navazují v prvním patře místnosti správy školy (ředitelna, sborovna) a ve druhém patře novoklasicistní aula, kdysi využívána rovněž jako kaple. Škola zahájila výuku na podzim roku 1870 a existovala až do podzimu 1944, kdy byla těžce poškozena leteckými nálety spojenců. Stala se důležitým místem středoškolské německé vzdělanosti (mj. v ní rok studoval a po roce opustil zakladatel vídeňské secese Joseph Maria Olbrich), ale i nacionalistických nálad ve třicátých letech dvacátého století projevených otevřeně např. angažovaností německých profesorů i studentů ve spolku Volkssport.

Teprve po jedenácti letech byla škola zrekonstruována, některé dispozice místností byly pozměněny, dočkala se rovněž jiného řešení střechy a 1. 9. 1955 byla přidělena Vyšší průmyslové škole strojnické v Opavě, právní předchůdkyni dnešní Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě. V roce 1977 byla v zadní části školy slavnostně otevřena tělocvična, v roce 1981 byla ke škole připojena budova bývalé školní družiny, tzv. domeček, kde se nyní nachází učebny IT. V roce 1993 byla škola rozšířena o umělecké obory (průmyslový design, grafický design a tvorba hraček a herních předmětů) a v roce 1997 o informatický obor. V průběhu více jak půlstoletého budování tak vznikl školní areál, který sousedí ve Smetanových sadech se Slezským zemským muzeem a jehož součástí je i vlastní tělocvična a přilehlý objekt laboratoří, určený pro výuku odborných předmětů z oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Praktická i odborná příprava probíhá ve školních dílnách na Janské ulici.

Hlavní budova školy

Hlavní budova školy
na Praskově ulici

Objekt laboratoří IT - domeček

Objekt laboratoří ICT
"domeček"

Učebna mechatroniky
laboratoř pro praktická cvičení z technických předmětů

Učebna CISCO
pro výuku počítačových sítí a operačních systémů